Charter   

 Eco-Desirable

_______________

 

 

 

De Eco-Desirable Charter werd uitgewerkt op initiatief van Europese industriëlen en verbruikers.

 

Dit charter, teken van kwaliteit en respect, dient bij te dragen tot het leven in een meer verantwoordelijke wereld, tot het volgen van een meer doordacht verbruiksgedrag en het bevorderen van een betere kwaliteit van de producten en diensten.

Dit charter is bestemd voor alle actoren op de markt: industriëlen, producenten, fabrikanten, groothandelaars, detailhandelaars en verbruikers.

 

Om het label Eco-Desirable te bekomende, moeten de producten en diensten aan het volgende voldoen hetzij:

 

 • biologisch zijn of van een officieel label worden voorzien, 
 • afkomstig zijn van de eerlijke handel met een label,
 • worden voorzien van een gecertificeerde en gecontroleerde label,
 • producten zijn die energiebesparingen mogelijk maken,
 • 100 % recycleerbare producten zijn,
 • ecologisch ontworpen of sociaal verantwoordelijk zijn,
 • natuurlijke producten zijn,
 • niet verontreinigende producten en diensten zijn,
 • niet op dieren getest,
 • En in ieder geval, 100 % conform zijn aan de geldende E.U-normen.

 

Om bij het Eco-Desirable charter aan te sluiten, moeten de actoren van de markt duidelijk laten merken dat ze willen handelen ter bescherming van de planeet en het milieu, door de beste kwaliteit van producten, de beste dienst en het beste fabricatieproces te combineren.

 

Ze verbinden zich ertoe op alle niveaus en ieder in zijn domein het milieu in acht te nemen en initiatieven te nemen die moeten leiden tot een beter milieubeheer door:

 

 • het gebruik van duurzame energiebronnen,
 • het toepassen van maatregelen op vlak van energiebesparing,
 • de selectieve behandeling van afval, het bevorderen van de recyclage en het gebruik van ecologische verpakkingen,
 • het milieu na te leven, in het bijzonder het water, de lucht, de grond, de mensen, de fauna en de flora,
 • de afkomst en de kwaliteit van de grondstoffen na te kijken,
 • de geluidshinder te voorkomen en te beperken,
 • het naleven van de wetten, de veiligheidsnormen en de werkomstandigheden,
 • het naleven van de E.U-normen,
 • En in ieder geval door zonder voorbehoud in te stemmen met het Eco-Desirable charter betreffende de werkomstandigheden en het werk van kinderen.

 

Om de aangesloten leden aan te zetten de productie- en fabricatieprocessen voortdurend te verbeteren en om doeltreffend bij te dragen tot een groter respect van het milieu, zijn de label en het logo Eco-Desirable enkel toegekend voor een proefperiode van 12 maanden.

Deze tijdbeperking heeft als doel het zoeken naar alternatieven en initiatieven betreffende de milieuverbetering op permanente wijze te stimuleren.

 

Perspectieven van het Eco-Desirable programma:

Het Eco-Desirable programma zal op lange termijn positieve en zichtbare effecten met zich meebrengen te vertalen door:

- Meer aandacht ten opzichte van het milieu, de bescherming van de planeet en van haar

  natuurlijke rijkdommen,

- Een grotere vraag naar producten en diensten die het milieu respecteren,

- Een betere informatie over de ecologische producten en diensten.

 

Wenst u meer informatie of lid Eco-Desirable worden 

 

info@Eco-Desirable.com

 

 

 

Werkomstandigheden en kinderarbeid:

 

Met dit charter willen de tussenkomende en aangesloten mensen bij het label Eco-Desirable een bijdrage leveren tot de vermindering van kinderarbeid en de verbetering van de werkomstandigheden van de werknemers.

De bij het charter aangesloten leden dienen zonder voorbehoud te voldoen aan de regels van de gedragscode zoals hierna omschreven. Die code bevat o.a. specifieke maatregelen om kinderarbeid te verbieden en om de werkomstandigheden van jongeren, en van de werknemers in algemeen te verbeteren.

Alle bij het charter aangesloten leden, hun filialen of onderaannemers moeten de nationale wetgeving respecteren in de landen waar ze hun producten fabriceren, laten fabriceren en leveren.

 

Specifieke vereisten betreffende kinderarbeid - Omschrijving:

 

Volgens artikel 1 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties wordt onder 'kind' elke persoon verstaan die jonger is dan 18 jaar.

Volgens het ILO*-verdrag nr. C138 van 1973 art. 2.3. is de minimumleeftijd om te mogen werken 15 jaar. Uitzondering hierop zijn de landen die beantwoorden aan art. 2.4. van hetzelfde verdrag, waar de minimumleeftijd van 14 jaar wordt aanvaard. Waar een land een hogere minimumleeftijd dan 15 jaar voorschrijft, wordt die hogere leeftijd de norm.

Voor jongeren (tussen 15 en 18 jaar), dient men zich te baseren op het Unieverdrag van de Rechten van het Kind, artikel 32, § 1: “Elk kind heeft het recht om beschermd te worden tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk en alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is, of de opvoeding van het kind hindert, of schadelijk is voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of sociale ontwikkeling van het kind”.

De charterleden dienen een bijzondere aandacht te besteden voor jongeren tussen 15 en 18 jaar:

• In landen met schoolplicht mogen ze niet tewerkgesteld worden tijdens schooltijd,

• De totale duur van school- en werktijden en het transport mag niet hoger zijn dan 10 u per dag,

• Ze mogen niet werken in gevaarlijke, onveilige, ongezonde of zware werkomstandigheden,

• De werkplaats moet qua veiligheid en ergonomie aangepast zijn,

• Werknemers onder de 18 jaar mogen niet meer dan 48 u per week werken.

 

*International Labour Organisation

 

Toepassing en controle:

 

Dit charter richt zich tot alle aangesloten leden die producten en diensten kopen, laten fabriceren of leveren.

Dit charter betreft alle productgroepen en -types, evenals alle soorten diensten.

Alle aangesloten leden garanderen dat de gedragscode gekend is bij al hun onderaannemers en dat die gerespecteerd wordt in al hun productiebedrijven evenals in de dienstenlocaties en dat ze aanvaarden zonder voorbehoud eraan te voldoen.

Zelfstandige controleorganismes kunnen de opdracht krijgen toe te zien op de correcte naleving van deze gedragscode en van de wettelijke bepalingen, volledig onpartijdig.

Die controleorganismes zijn gespecialiseerd in sociale doorlichting en hebben medewerkers die de taal, de wetgeving en de cultuur van het land kennen, zodat ze zich met kennis van zaken hun werk kunnen uitvoeren.

 

Waarschuwing:

Men moet steeds blijk geven van realisme en rekening houden met de reële context waarbinnen wij werken en die bestaat uit het delicate evenwicht tussen de economische en sociale realiteit, de technische "haalbaarheid" van de voorziene oplossingen en de consumptiegewoonten.

Door continue en concrete initiatieven te stimuleren, draagt dit charter bij tot een vermindering van de kinderarbeid en een algemene verbetering van de arbeidsomstandigheden van alle werknemers. Een blijvende aandacht van de aangesloten leden, samen met de veranderende consumptiegewoonten zullen aanzet geven tot concrete en significante resultaten.

Binnen enkele jaren zullen de tot Eco-Desirable label aangesloten verantwoordelijken, leden en verbruikers vaststellen dat ze hebben bijgedragen tot de verbetering van het menselijk tekort, de bescherming van de planeet en de ontwikkeling van een aangenamer en gezonder milieu.

Het gebruik van de Eco-Desirable logo wordt vrijwillig door de geďnteresseerde ondernemingen gevraagd. Door hun eisen waarborgen de criteria de selectiviteit van de label.

Het toekennen van de label en van het logo Eco-Desirable gebeurt steeds op basis van informatie en garanties meegedeeld door de aangesloten leden over hun producten, hun wijzen van vervaardigen en verdeling.

De verantwoordelijken van het Eco-Desirable charter hebben aandacht voor al deze criteria, maar de producent blijft weliswaar de enige verantwoordelijke van de juistheid van alle informatie meegedeeld door de al dan niet tussenkomende van het label Eco-Desirable.

Dit charter is geen statische gedragscode. Het is en zal voortdurend worden getoetst aan de werkelijkheid en, indien nodig, worden veranderd en verbeterd.